Till startsidan

Axel Hamberg

Axel Hamberg: allmänna Sarekbilder


Övergång av Sarvesbäcken

”Öfvergång af Sarvesbäcken.” 29 augusti 1900. Bilden ”visar en karavan med renar och bärare öfvergående en större bäck och torde bättre än ord åskådliggöra en flyttning i fjällen. För sakernas inpackning användas hufvudsakligen säckar samt af träramar och pressenningsduk förfärdigade lådor. Emballaget måste nämligen vara så lätt som möjligt, ty hvarje ren bär ej mera än 30 à 35 kg., fördelade i tvenne bördor, en på hvarje sida och lika tunga, på det att hela lasten ej skall taga öfverbalansen. Tre à fyra renar äro med remmar sammanbundna till en »raito» och varje sådan ledes af en man.” Några sådana här transportlådor (som syns på den bakersta av renarna) finns bevarade idag, dels vid Fjäll- och samemuseet Ájtte i Jokkmokk, dels av familjen Hamberg.


Utsikt från en ö i Laidaure

”Utsikt från en ö i Laidaure mot sjöns västra ända.” 15 juli 1895.


Rastning i Rapadalen

”Rastning i Rapadalen vid Vassjas utflöde i Rapaätno 18 juli 1895” (klicka för större bild).


Hamberg med bärare på Sarektjåkko

Axel Hamberg, iförd vegamössa och cape, med två bärare på toppen av Sarektjåkko. Pavva Lars Tuorda, Anders Rassa och Pavva Ribbja följde med till toppen; en av dem är rimligen den som tar bilden. I toppröset är den svenska flaggan uppsatt på en isyxa ”för att gifva bestigningen en något fästligare prägel”. Den diagonala linjen är en spricka i glasnegativet, som är i formatet 13x18 cm.  Bilden är tagen 30 juli 1895 (klicka för större bild).


Från Matotjåkko mot Sareks sydtopp och Buchtkammen. Glasnegativ nr 1491.

”Från Matotjåkko mot Sareks sydtopp och Buchtkammen.” 14 augusti 1907.


Njåtjosjaure från Tjågnoristjåkko, till vänster Pulkas

Njåtjosjaure från Tjågnoristjåkko, till vänster Pulkas.


Pulkas och Tsäkkok i Njåtjosvagge. Glasnegativ nr 1681.

Pulkas och Tsäkkok i Njåtjosvagge, 10 augusti 1911.


Läger i Rapadalen. Glasnegativ nr 489

”Läger i Rapadalen 25 juli 1897.” (klicka för större bild).


Mikkaglaciären från Skarja

Mikkaglaciären från Skarja


Panorama med Mikkaglaciären. Glasnegativ nr 1484, 1483 resp. 1482

Panoramafotografi med Mikkaglaciären 14 augusti 1907. Tavlan, som är sammansatt av tre bilder, tillhör institutionen (klicka för större bild). 


Mikkaglaciären från Sarektjåkkå

En ovanlig bild: Mikkaglaciären sedd uppifrån, från Sarektjåkko. Glaciärens östra del skyms av bergspartiet till vänster i bild. I bakgrunden till höger Alkavagges dalgång (se även bilden nedan), till vänster Ålkatj-massivet med omfattande glaciärer.


Alkavagge och Kuopervagge

Mötet mellan Alkavagge och Kuopervagge. Bilden är tagen 22 augusti 1896 ”Från en punkt på Skarja”.


Kuopervagge

Kuopervagge från väster. På Hambergs tid hade Vattendelarglaciären (nederst till höger) begett sig ända ner i dalgången. Bilden är tagen 15 augusti 1901 klockan 18 ”Från Kopir stat[ion] 1”. Till vänster om mitten på bilden syns skuggan av Kuopers karaktäristiska topp.


Isfallet på Suotasjökeln

Isfallet på Suottasjökeln, 19 aug. 1895 (klicka för större bild). 


Rapadalen

Rapadalen, 22 juli 1922


Läger i Rapadalen

”Läger i Rapadalen. 24 juli 1903.” På marken ligger en piprökande Ivar Trägårdh, till höger står Sven Ekman med packning i handen. Båda var biologer (klicka för större bild).


Piellorieppe. Glasnegativ nr 434.

”Bland Pellorippes kammar och spetsar.” 20 juli 1897. (Klicka för större bild.)


Piellorieppe

Samma massiv som på föregående bild


Rodd i landvak på Randijaur

”Rodd i landvak på Randijaur” 11 juni 1902  (klicka för större bild)


Renarna simmar över Rapaälven

”Renarne simma öfver Rapaelfven” juli 1904.


Rapadalen från Låddepaktes östsluttning

”Rapadalen fr. Låddepaktes östsluttning” 25 juli 1909.


Rapaälvens skärningar i morän mellan Låddepakte och Pielloreippe

”Rapaelfvens skärningar i morän mellan Låddepakte och Pellorippe” 19 juli 1904 (klicka för större bild).


Sarekmassivets sydöstra del

Sarekmassivets sydöstra del med Buchts glaciär. 15 augusti 1902 kl. 16.15


Lavinbanor på Mikkatjåkko

”Lavinbanor på östra branten af Mikatjokko” 29 juli 1903 (klicka för större bild).


Tjågnorisglaciären

”Tjågnorisglaciären. Ändmoränfritt på kort avstånd från brämet 6 aug. 1910.” (Klicka för större bild).


Spikalapparna mjölkar sina renar

”Spikalapparne mjölka sina renar. Vuoinesvarats aug. 1902” (klicka för större bild).


Spikalapparna märker sina kalvar

”Spikalapparne märka sina kalfvar. Vuoinesvarats aug. 1902”

 

Njalla med hullingar mot järvens angrepp

”Njalla med hullingar mot järfvens angrepp.” Augusti 1909.


Läger under Låddepakte

”Amma Gruisa [Grufvisar]. Pavva Ribbia. Anders Rassa. Läger under Låddepakte. Mosaiktafla. A.H. 31 aug. 1895.” Glasnegativen förvarades i träkassetter, som sattes in i kameran. Före och efter exponeringen transporterades kassetterna i särskilda väskor (se nedan) och ibland hände det att negativet sprack i hanteringen. Det spräckta negativet är från Hambergs första besök i Sarek: den en och en halv månad långa vistelsen närmar sig sitt slut och Hamberg tar en bild av de tre medarbetarna (klicka för större bild).


Utrustning vid Hambergs arbeten

Bilden är en förstoring av ett av de många bildhörn där utrustning råkat komma med när de fotogrammetriska bilderna av landskapet skulle tas; en av dessa tillfälliga inblickar i fältarbetet. I den ljusa lådan transporterades kassetterna med glasnegativ. Träramen till höger är en ”trämejs” som Hamberg rekommenderar som bärsystem i sin Sarekguide. Bärmesen ”är försedd med lätträ och med öglor för sakernas fastbindning. På en sådan bärmejs kan fastsnöras mycket eller litet, en eller flera säckar, oljerocken, kavajen o. s. v. efter behov och bärarens krafter.” Dåtidens ryggsäckar var underlägsna enligt Hamberg, vare sig de var just säckar eller om de hade någon form av bärställning. I det väglösa fjällandskapet innebar de Hambergska arbetena ett ständigt bärande av utrustning, bland annat av 1 800 glasnegativ för de bilder som togs vid den fotogrammetriska kartläggningen. Klövjerenar kunde underlätta i dalgångarna, men de fanns inte alltid och upp på topparna, där fotografering och teodolitmätning skedde, blev det till att bära allt själv (klicka för större bild).


Hambergs anvisningar inför bokutgivning

Inför publiceringen av böcker och artiklar krävdes instruktioner om det önskade formatet på bilderna. Här är ett av många exempel på sådana bevarade anvisningar: med en enkel inramning av vanligt papper markerades bildutsnittet. Den önskade skalan beskrevs sedan med en kvot, i det här fallet 1/1 eftersom bilden i boken skulle vara lika stor som anvisningsbilden. Dessutom angavs bildtexten förutom bildens nummer, som i detta fall ändrades från 48 till 35 under arbetets gång. Boken i fråga är den välkända Sarekguiden från 1922 (klicka för större bild).


Hambergs anvisningar inför bokutgivning

Ännu ett exempel på anvisningar inför publicering. Här är motivet utsikten mot nordväst från Nilas kam i Äpar-massivet. Sjön till höger är Pierikjaure, till vänster i bakgrunden syns Kuopers karakteristiska profil (klicka för större bild).


>Till startsidan

Rev. 2019-09-13