Till startsidan

Axel Hamberg

Axel Hamberg-dokument


Axel Hambergdokument

Fältdagbok från Spetsbergsresa, brevkoncept och ekonomisk redovisning från Sarek: exempel på dokument i Hambergs arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek. Foto Lars Andersson.


Axel Hambergs fältdagböcker från Sarek 1895-1931

Under sina vistelser i Sarek förde Axel Hamberg regelbundet dagböcker. Dessa arbetsanteckningar i 36 vaxduksböcker finns bevarade vid Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsenhet.

Anteckningar gjorda i fält blir inte alltid så lättlästa. Av dessa fältanteckningar med blyerts gjordes en utskrift på maskin inom den geografiska institutionen, sedan familjen Hamberg ställt dagböckerna till institutionens förfogande. Utskriften blev klar sommaren 1948 och förvaras även den på universitetsbiblioteket. För löpande läsning lämpar sig utskriften bäst, medan originalet används vid kontroller eller för studium av de skisser som ibland inte återges i utskriften.

Enstaka ord, siffror eller andra tecken har inte gått att tyda. Dessa markeras i utskriften oftast med ett streck på det tomma utrymmet samt, i marginalen, ett utropstecken. Även skisser eller liknande kan saknas och markeras oftast med ett enkelt streck på den tomma ytan.

Tillsammans med fältdagböckerna förvaras även ett provtryck från 1949 inför en planerad utgivning av dagböckerna i urval. Läs mer om bokprojektet som inte blev av.

Axel Hambergs fältdagbok från 1900

>Visa fler uppslag ur fältdagböckerna


Här följer nu utskrifterna av samtliga dagböcker som Axel Hamberg förde under sina Sarekvistelser. Till dessa kommer anteckningar från Lule älvdal och från Romanäs. I samlingen ingår slutligen tre dagböcker av medarbetarna Knut Winge och Alex. Berglund. Den exkursion som nämns år 1910 avser den av Hamberg ledda Exkursion A5 i samband med den 11:e internationella geologkongressen: Sarekfjällen och Lule älvdal, 27 juli – 15 augusti. Romanäs (1917-1918) är det sanatorium där Hamberg vistades under en längre sjukdomsperiod. Böckerna om Stora och Lilla Lule älv (1904, 1905) rör geologiska undersökningar, utförda för SGU:s räkning och publicerade år 1906 i SGU:s serie C, nr 202. De två böckerna om Sareks berggrund resp. kvartärgeologi består av utdrag ur dagböckerna där sådana företeelser behandlats.


Fältdagbok för 1895 och 1896

Fältdagbok för 1897 och 1899

Fältdagbok för 1900

Fältdagbok för 1901

Fältdagbok för 1902 vinter och sommar

Fältdagbok för 1902 (forts.) och 1903 vinter

Fältdagbok för 1903 sommar och 1904 vinter

Fältdagbok för 1904

Fältdagbok för 1904 Stora och Lilla Lule elf. Komparation Jokkmokk meteorograf

Fältdagbok för 1904 och 1905 Lule elf nedre delen. Anteckningar ur Munthe och Svenonius

Fältdagbok för 1905

Fältdagbok för 1906

Fältdagbok för 1907 och 1908

Fältdagbok för 1909

Fältdagbok för 1909 och 1910 före Exkursion A5

Fältdagbok för 1910 Exkursion och 1911

Fältdagbok för 1911 och 1912

Fältdagbok för 1913

Fältdagbok för 1914 vinter och sommar

Fältdagbok för 1915

Fältdagbok för 1916

Fältdagbok för 1917-1918 Romanäs och 1918 Lappland

Fältdagbok för 1919 vinter och sommar

Fältdagbok för 1920

Fältdagbok för 1921

Fältdagbok för 1922

Fältdagbok för 1923

Fältdagbok för 1924

Fältdagbok för 1925

Fältdagbok för 1926 och 1927

Fältdagbok för 1928

Fältdagbok för 1929 och 1930

Fältdagbok för 1931

Fältdagbok för 1895-1909 Sareks berggrund

Fältdagbok för 1895-1912 Sareks kvartärgeologi

Fältdagbok för namn m.m.

Winges fältdagböcker för 1897 I och II

Berglunds fältdagbok för 1909

Sist finns en mycket stor fil med alla dagböcker mellan 1895 och 1931 hopslagna till en enda PDF på 698 sidor, avsedd främst för den som vill söka efter vissa ord utan att behöva öppna varje enskilt årtal för sig:

Alla fältdagböcker från 1895 till 1931 sammanslagna
Axel Hambergs undervisningsdagböcker 1907-1927


Hambergs föreläsningsdagbok

Under sin långa karriär vid Uppsala universitet sände Axel Hamberg löpande in redogörelser för sin undervisning till förvaltningen. Koncepten till dessa finns samlade i arkivet vid Institutionen för geovetenskaper och ger en bild av den dagliga undervisningen: föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och exkursioner. Av dagböckerna framgår också vilka seminarieämnen studenterna avhandlade som självständigt arbete, liksom dessa studenters namn (seminarieämnen och studenternas namn framgår i och för sig även av seminarieprotokollen, även de bevarade i institutionsarkivet).

Eftersom geografi inrättades som examensämne 1902, alltså bara fem år innan Hamberg började vid universitetet, blir dessa handlingar även en berättelse om det unga ämnets framväxt och successiva utformning.

Enstaka papper tycks saknas, men det allra mesta är bevarat. År 1917 saknas helt. Hamberg var vid denna tid sjuk och vistades på sanatorium. 19 augusti 1907 förordnades Hamberg att uppehålla den vakanta professuren fr.o.m. 1 september, innan han 31 december samma år utnämndes till innehavare. Hamberg avgick med pension på sin 65-årsdag 17 januari 1928.

I samband med dessa redogörelser för undervisningen kan det vara lämpligt att redovisa ett annat dokument, nämligen Hambergs förteckning över instrument m.m. som geografiska institutionen köpte under åren 1909-1927. Även den förvaras i institutionens arkiv.


Undervisningsdagbok för 1907

Undervisningsdagbok för 1908

Undervisningsdagbok för 1909

Undervisningsdagbok för 1910

Undervisningsdagbok för 1911

Undervisningsdagbok för 1912

Undervisningsdagbok för 1913

Undervisningsdagbok för 1914

Undervisningsdagbok för 1915

Undervisningsdagbok för 1916

Undervisningsdagbok för 1918

Undervisningsdagbok för 1919

Undervisningsdagbok för 1920

Undervisningsdagbok för 1921

Undervisningsdagbok för 1922

Undervisningsdagbok för 1923

Undervisningsdagbok för 1924

Undervisningsdagbok för 1925

Undervisningsdagbok för 1926

Undervisningsdagbok för 1927


Axel Hambergdokument

Hambergdokument som förvaras vid universitetsbibliotekets handskriftsavdelning. Bland annat finns anteckningsböcker från resor och expeditioner, föreläsningsserier från Stockholms högskola, ekonomisk redovisning från Sarekarbetena (särskilt för observatoriet på Pårtetjåkko) och vetenskapliga manuskript. Foto Lars Andersson.


>Till startsidan

Rev. 2018-05-16